top of page

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Πληρεξούσιο Έγγραφο καλείται το έγγραφο εκείνο δια του οποίου κάποιος,(ο πληρεξουσιοδότης ή αντιπροσωπευόμενος) παρέχει ρητά εξουσία σε άλλο πρόσωπο (το πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς όφελος και για λογαριασμό του.

Τέτοιο πληρεξούσιο ανάλογα με το πόσο ευρεία πληρεξουσιότητα παρέχει, καλείται ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο. Λέγοντας ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, εννοούμε το πληρεξούσιο που προσδιορίζει συγκεκριμένες, ειδικές πράξεις που δύναται να εκτελεστούν από το πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Ειδικό πληρεξούσιο για μεταβίβαση ακινήτου στο κτηματολόγιο, επισυνάπτεται και σημειώνεται ως Παράρτημα 1.

Αντίθετα, το Γενικό Πληρεξούσιο παρέχει στο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ευρεία εξουσία να προβαίνει σε διάφορες ενέργειες. Γενικό πληρεξούσιο έγγραφο επισυνάπτεται και σημειώνεται ως Παράρτημα 2.

Τα πληρεξούσια πρέπει να είναι σε έγγραφη μορφή και να φέρουν την υπογραφή του πληρεξουσιοδοτούντα. Η υπογραφή αυτή πρέπει να πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο ή άλλο πρόσωπο με τέτοια εξουσία (π.χ κοινοτάρχες ή υπαλλήλους πρεσβείας). Εξάλλου, τα πληρεξούσια πρέπει να είναι χαρτοσημασμένα δεόντως.

Η πληρεξουσιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση πολλών συναλλαγών . Ειδικότερα, ένεκα του Covid-19 όπου η μετάβαση από μια πόλη σε μια άλλη ή από μια χώρα σε μια άλλη δεν είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Aντί της φυσικής παρουσίας του αντιπροσωπευόμενου, με την υπογραφή ενός πληρεξουσίου εύκολα και ανέξοδα διορίζεται άλλο πρόσωπο για να ενεργήσει σχετικά.

Την ίδια ώρα όμως η πληρεξουσιότητα εγκυμονεί κάποιους κινδύνους οι οποίοι οφείλονται στη κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των πληρεξούσιων αντιπροσώπων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι αντιπρόσωποι είναι σε θέση εμπιστοσύνης (Fiduciary Position) και ως εκ τούτου υπέχουν έναντι του αντιπροσωπευόμενου καθήκον εντιμότητας, πίστης και επιμέλειας όπως και καθήκον να προωθούν τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου.

Το Δικηγορικό Γραφείο Π. Κυπριανού και Συνεργάτες, αναλαμβάνει την ετοιμασία πληρεξούσιων εγγράφων με σκοπό την εκπροσώπηση σας ενώπιων αρχών και/η τραπεζών και/ή Δημόσιων Τμημάτων με επαγγελματισμό και σύμφωνα πάντα με τις δικές σας οδηγίες και υποδείξεις.

Παράρτημα 1

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ ο/η ……………… ………………. με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………. από ………………………………….., Λευκωσία δηλώνω ότι με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο, διορίζω και αποκαθιστώ σαν ειδικό πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου τον/την ……………… ……………… με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ……….. από ………………………, Λευκωσία, όπως εκ μέρους μου και για λογαριασμό μου, παρουσιασθεί σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο της Κύπρου και μεταβιβάσει δυνάμει ΠΩΛΗΣΗΣ για το ποσό των €____________ (__________ ευρώ), υπογράφοντας τόσο τη δήλωση μεταβίβασης, όσο και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στους 1) ……………. ………….. με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας …………. και 2) …………… …………….. με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας …………, από …………..……, Λευκωσία, το όλο μερίδιο του ακίνητο μου που βρίσκεται στο Δήμο ……….., με αριθμό εγγραφής ……., Φύλλο/Σχέδιο …….., Τμήμα …., επί του τεμαχίου ……. Η εγγραφή του ακινήτου θα γίνει στα ονόματα των ως άνω δικαιοδόχων από ½ μερίδιο.

Εξουσιοδοτώ επίσης τον πιο πάνω αντιπρόσωπό μου, όπως διευθετήσει όλες τις φορολογικές μου υποχρεώσεις, παρουσιαζόμενος ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών – Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας για το σκοπό αυτό, οποιαδήποτε δήλωση, έγγραφο ή έντυπο που πιθανό να του ζητηθεί, σχετικά με τον Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο, των Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο, τον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμο, κ.λ.π. Η εξουσιοδότηση καλύπτει επίσης τον πιο πάνω αντιπρόσωπο μου, όπως δηλώσει όλη την ακίνητη περιουσία μου, προβεί σε εκτίμηση αυτής στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και καταβάλει οποιοδήποτε φόρο ο οποίος είναι πιθανό να προκύψει με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Περαιτέρω, τον εξουσιοδοτώ όπως διευθετήσει όλες τις φορολογικές μου υποχρεώσεις αναφορικά με δημοτικά, αποχετευτικά τέλη καθώς και οποιονδήποτε άλλο φόρο, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση τα οποία πιθανόν του ζητηθούν για τον σκοπό αυτό.

Εξάλλου, τον εξουσιοδοτώ όπως διευθετήσει τις υποχρεώσεις μου σε σχέση με τέλη υδατοπρομήθειας, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση τα οποία πιθανόν του ζητηθούν για τον σκοπό αυτό.

Δηλώνω τέλος, ότι αναγνωρίζω οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες του πιο πάνω αντιπροσώπου μου σχετικά με την μεταβίβαση, ως έγκυρες και δεσμευτικές, ισχυρές και απρόσβλητες, σαν αυτές να έγιναν από εμένα την ίδια προσωπικά.

Ημερομηνία Η Πληρεξουσιοδοτούσα

…../…../2020 ………………………….

Παράρτημα 2

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………. …………….. με Α.Δ.Τ ………….από ……….. , Λευκωσία, δια του παρόντος γενικού πληρεξούσιου εγγράφου διορίζω και αποκαθιστώ ως Γενικό Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου την …………. …………….με Α.Δ.Τ ……, από …………………….., Λευκωσία όπως αντ’ εμού, εξ ονόματός και δια λογαριασμό μου προβαίνει στα κάτωθι:

1. Όπως διαχειρίζεται οποιασδήποτε φύσεως περιουσία μου στην Κύπρο, κινητή ή ακίνητη.

2. Όπως ενοικιάζει οποιονδήποτε κτήμα μου, τερματίζει ενοικιάσεις, ενεργεί εξώσεις, υπογράφει ενοικιαστήρια έγγραφα, εισπράττει ενοίκια, υπογράφει αποδείξεις πληρωμών ή ενοικίων κλπ.

3. Όπως πωλεί, αγοράζει / προβαίνει εις αντιπαροχάς ή ανταλλάσσει οποιοδήποτε περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, εγγεγραμμένα ή εγγραφησόμενα, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται από οποιονδήποτε ή σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε πρόσωπο και αντί οποιουδήποτε ποσού και όρου. Καταχωρεί, αποσύρει, ακυρώνει οιονδήποτε πωλητήριο έγγραφο η εκχωρητήριο έγγραφο εις Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κύπρου, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση.

4. Όπως δανείζεται μόνος ή με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα οποιονδήποτε ποσό, με οποιονδήποτε επιτόκιο και όρους κατά την απόλυτη κρίση του.

5. Όπως υποθηκεύει μόνος ή μαζί με άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε κτήματα εγγεγραμμένα ή εγγραφησόμενα επ’ ονόματός μου, όπουδήποτε ευρισκομένων, προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού και/ή Νομικού και αντί οποιουδήποτε ποσού, επιτοκίου και όρου όπως απαλλάσσει από τέτοιες υποθήκες κατά την απόλυτη κρίση του.

6. Όπως παρέχει εγγυήσεις για οποιοδήποτε χρέος, οφειλή και/ή υποχρέωση οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού και εγγράφει υποθήκη επί οποιουδήποτε κτήματος εγγεγραμμένου ή εγγραφησόμενου επ’ ονόματός μου, οπουδήποτε ευρισκομένου, προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού προς εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, οφειλής και/ή υποχρέωσης.

7. Όπως δέχεται υποθήκες μόνος ή μαζί με άλλον πρόσωπο ή πρόσωπα οποιωνδήποτε κτημάτων οπουδήποτε ευρισκομένων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, Εταιρείαν ή Οργανισμό για οποιοδήποτε ποσό, επιτόκιον και όρους, όπως ακυρώνει ή εκποιεί υποθήκες μερικώς ή ολικώς κατά την απόλυτον κρίσιν του.

8. Όπως εισπράσσει ενοίκια, γραμμάτια ή και οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σε μένα προσωπικά ή από κοινού, μετ’ άλλου προσώπου ή προσώπων, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Εταιρεία ή Οργανισμό ή Αρχή, δίδει αποδείξεις πληρωμής, εξοφλήσεις και προβαίνει γενικά σε όλα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα διαβήματα για είσπραξιν των ποσών αυτών.

9. Να δωρίζει ή δέχεται δωρεές οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και να κάμνει ή δέχεται μεταβιβάσεις και εγγραφές περιουσίας ανάλογα, μη εξαιρουμένου και του ιδίου προσωπικά.

10. Όπως ενεργεί διανομές οποιωνδήποτε κτημάτων ή μεριδίων κληρονομικών ή άλλων και υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα συγκαταθέσεως για την συμπλήρωσιν των εν λόγων διανομών. Επίσης όπως ενεργεί καταναγκαστικές διανομές μέσω του Κτηματολογίου και προβαίνει σε όλα τα σχετικά διαβήματα.

11. Όπως προβαίνει σε όλα τα διαβήματα για την επ’ ονόματί μου εγγραφήν οποιωνδήποτε κτημάτων ή μεριδίων κληρονομικών ή άλλων, υπογράφοντας αντί εμού πάσαν δήλωσιν, αίτησιν ή άλλον αναγκαίον έγγραφον.

12. Ο ως άνω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου μπορεί να προβαίνει στας ως άνω αναφερόμενες πράξεις και προς όφελος τούτου του ιδίου του αντιπροσώπου μου, μη εξαιρουμένου και του πλησιέστερου συγγενούς, συζύγου ή/και αδελφών.

13. Ιδρύει εταιρείες πάσης φύσεως, παρακάθεται σε συνεδριάσεις αυτών ή των ήδη ιδρυθησομένων και λαμβάνει αποφάσεις κατά την κρίσιν του και γενικά με εκπροσωπεί με πλήρεις εξουσίες.

14. Όπως πληρώνει ή εισπράττει οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα η πληρωτέα από εμένα είς σε μένα από οποιονδήποτε πρόσωπο ή Αρχήν ή από οποιονδήποτε πρόσωπο ή αρχή και παίρνει ή δίδει αποδείξεις πληρωμής ή εξοφλήσεως.

15. Όπως παρουσιάζεται εκ μέρους μου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και Διοικητικής, Δικαστικής, Κτηματολογικής, Δημοτικής, Ταχυδρομικής ή άλλης και υπογράφει εκ μέρους μου οποιανδήποτε αίτησιν, δήλωσιν, συγκατάθεσιν, συμβόλαιον ή οποιονδήποτε άλλον έγγραφον και κατά την κρίσιν του δέχεται και κοινοποιεί έγγραφα, αναγνωρίζει ή μη τοιαύτα, δέχεται και αντεπάγει όρκους ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.

16. Όπως παρουσιάζεται ενώπιον οποιοδήποτε Δικαστηρίου παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας, ως ενάγων ή εναγόμενος και διεξάγει εξωδίκως ή δικαστικώς δια παντός ενδίκου μέσου, τακτικού ή εκτάκτου, τας μεταξύ εμού και οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενας ή στο μέλλον υπαρξούσας δίκες, διαφορές η δοσοληψίες, ενεργεί συμβιβασμούς ή κατασχέσεις, διορίζει διαιτητές ή πραγματογνώμονες και γενικά με αντιπροσωπεύει με πλήρεις εξουσίες και χωρίς περιορισμό ενώπιον παντός Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και υποθέσεων διαχειρίσεως οποιασδήποτε περιουσίας.

17. Όπως παρουσιάζεται ενώπιον οποιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος και προσωπικά ή από κοινού μαζί με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ανοίγει οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς, καταθέτει χρήματα, αποσύρει χρήματα κατατεθειμένα ή οφειλόμενα ή πληρωτέα είτε δυνάμει ανοιχθείσης πιστώσεως, εις Τρεχούμενων Λογαριασμόν ή Λογαριασμόν Ταμιευτηρίου ή άλλως πώς να δανείζεται και υπογράφει χρεωστικά γραμμάτια ως και κάθε άλλον αναγκαίον έγγραφον και οπισθογραφεί τες σχετικές αποδείξεις πληρωμών ή εξοφλήσεων.

18. Να αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, αποδέχεται μεταβίβαση οποιονδήποτε κινητών αξιών που είναι εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

19. Να ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με κινητές αξίες που θα αποκτώνται μετά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, στο όνομα μου/μας, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγράφου 1 ανωτέρω.

20. Για τους σκοπούς των πιο πάνω να υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό μου/μας όλες τις αναγκαίες συμφωνίες, έγγραφα μεταβίβασης, ενεχυριάσεις και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιασδήποτε μορφής, και να φυλάττονται για λογαριασμό μου όλοι οι τίτλοι που θα εκδίδονται επ’ ονόματί του.

Για τους σκοπούς του παρόντος πληρεξούσιου εγγράφου κινητές αξίες σημαίνει:

(α). Χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, από δήμους και άλλες τοπικές αρχές και από ημικρατικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β). Μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο καθώς και δικαιώματα σε σχέση μ’ αυτά (όπως right issues και warrants).

21. Γενικά ενεργεί εκ μέρους και οποιανδήποτε πράξιν μη ρητά αναφερόμενην στο παρόν έγγραφον, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού και αντικατάστασης και άλλων πληρεξούσιων ή δικηγόρων με την αυτήν ή/και πλέον περιορισμένην στο πληρεξούσιον τούτον εντολήν.

Δηλώνω δια του παρόντος ότι υποχρεούμαι και αναλαμβάνω να αναγνωρίσω κάθε πράξιν και υπογραφήν του ειρημένου αντιπροσώπου μου γενομένης ή δοθείσαν δυνάμει του παρόντος εγγράφου, ως εάν αυτή εγένετο ή εδίδετο από εμένα τον ίδιο προσωπικώς.

Ο Πληρεξουσιοδότης

Υπεγράφει σήμερον επί παρουσίας μου υπό του/της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . όστις/ήτις τυγχάνει προσωπικώς γνωστός/ή μου. Προς πιστοποίησιν των ανωτέρω θέτω την ιδιόχειρον υπογραφήν μου και την επίσημον σφραγίδα μου σήμερα την . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Comment


Sifis Konstantinou
Sifis Konstantinou
May 06, 2022

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ;

Like
bottom of page